Důležité upozornění

Tu uvedené informácie nie sú určené na distribúciu, či už priame alebo nepriame, v Spojených štátoch amerických. Rozširovanie Prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom. Dlhopisy nebudú registrované, povolené ani schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom akejkoľvek jurisdikcie s výnimkou Českej národnej banky alebo Národnej banky Slovensko a sú určené len kvalifikovaným investorom. Dlhopisy takto najmä nebudú registrované v súlade so zákonom o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933 a nesmú byť ponúkané, predávané alebo odovzdávané na území Spojených štátov amerických alebo osobám, ktoré sú residentmi Spojených štátov amerických, inak než na základe výnimky z registračnej povinnosti podľa tohto zákona alebo v rámci obchodu, ktorý takej registračnej povinnosti nepodlieha. Osoby, do ktorých držania sa tento Prospekt dostane, sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzení, ktoré sa v jednotlivých krajinách vzťahujú k ponuke, nákupu alebo predaju Dlhopisov alebo držby a rozširovaniu akýchkoľvek materiálov vzťahujúcich sa k Dlhopisom.

 

SÚHLASÍM